Stadgar

STADGAR

1. Syfte
Magelungens vänner är en ideell, partipolitiskt neutral förening. Syftet är att skydda sjön Magelungen med omgivning samt arbeta för biologisk mångfald och förbättra förutsättningarna för rekreation.  

2. Medlemskap
Alla (även juridisk person) som stödjer syftet samt betalar medlemsavgift kan bli medlem. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Varje medlem har en röst – juridsk person har dock fyra röster eftersom juridisk person erlägger fyra gånger högre medlemsavgift än enskild medlem.  

3. Årsmöte
Årsmöte skall hållas före 1 april. Verksamhetsår = kalenderår. Följande ska behandlas:
a) Mötets behöriga utlysande
b) Val av mötesordförande och -sekreterare
c) Val av justeringsmän och rösträknare
d) Fastställande av röstlängd och dagordning
e) Styrelsens verksamhetsberättelse
f) Revisionsberättelse
g) Fastställande av resultat- och balansräkning
h) Ansvarsfrihet för styrelsen
i) Motion från medlem/Förslag från styrelsen
j) Fastställande av medlemsavgift
k) Val av ordförande för föreningen
l) Val av övriga styrelseledamöter m) Val av eventuella suppleanter
n) Val av minst en revisor och revisorssuppleant
o) Val av valberedning
p) Övriga frågor  

Samtliga val avser 1 år. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst (vid personval dock lotten). Om sluten votering begärs skall sådan verkställas. Röstning med fullmakt medges inte.  

Kallelse till årsmöte ska (inklusive föredragningslista) tillställas medlemmarna senast 3 veckor före mötet.  

Motion ska vara skriftlig och inkommen till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

Motion/Styrelseförslag ska sändas ut senast 1 vecka före mötet.  

4. Övriga medlemsmöten
Extra årsmöte eller annat medlemsmöte ska hållas då styrelsen eller revisor finner det lämpligt eller då minst 10% (av totala antalet röster) skriftligt kräver detta hos styrelsen.   Extra årsmöte är beslutsmässigt endast i den eller de frågor som föranlett mötet.  

5. Styrelsen
Det åligger styrelsen eller av styrelsen utsedda att företräda föreningen. Styrelsen består av ordförande och minst två övriga ledamöter. Den utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.   Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften är närvarande. Styrelsen kan adjungera en eller flera personer. Adjungerad har ej rösträtt.  

6. Valberedning
Valberedningen består av minst en ledamot och föreslår namn till styrelse samt revisor(er).  

7. Protokoll
Vid årsmöte samt styrelsemöten ska protokoll föras. Vid övriga medlemsmöten förs minnesanteckningar. Årsmötesprotokoll ska sändas till samtliga medlemmar.  

8. Revision
Revisorn(erna) har rätt att när som helst granska verksamheten. Skriftlig rapport ska avges till årsmötet.  

9. Stadgarna/Upplösning
Beslut att anta eller ändra dessa stadgar fattas vid årsmöte/extra årsmöte. Ärendet ska anges i kallelsen och förslaget bifogas kallelsen. Ändring kräver minst 2/3 majoritet på ett möte eller likalydande beslut med enkel makoritet på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte/extra årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan dessa möten.  

Ovanstående gäller även vid upplösning av föreningen.

Annons